Satın almakta olduğunuz ürüne göre ürün ve hizmet sözleşmelerimiz aşağıdaki gibidir.

AĞIRSAĞLAM Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

İşbu sözleşme bir tarafta Ağırsağlam Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle “SATICI” ya da “AĞIRSAĞLAM” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …. (bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede taraflarca belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak tarafların ortak iradeleriyle kararlaştırılıp bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

 

Satıcı Bilgileri

Ticaret Unvanı          : Ağırsağlam Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi

Adres                          : Vişnezade mahallesi, Sporcu Adil sokak, No: 1/A, Beşiktaş, İstanbul.

Telefon                       :

E-mail                         : shop@agirsaglam.com

Alıcı Bilgileri

Alıcı                            :

Adres                          :

Cep Telefonu             :

Sabit Telefon             :

E-mail                         :

 

Madde 2- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI’nın AĞIRSAĞLAM’a ait https://www.agirsaglam.com/ internet sitesi ve uzantılarından elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün / ürünlerin alımına ilişkin söz konusu ürün / ürünlerin satışı ve teslimine dair 6052 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınmasını içerir.

Madde 3 – Ürünün Niteliği

Ürün / ürünlerin türü, adetleri ve fiyatları ile ilgili bilgiler alıcı tarafından seçilen sepette bulunmaktadır. Ürün / ürünlerin fiyatlarına tüm vergiler dahildir.

Madde 4 – Genel Hükümler

1. ALICI, AĞIRSAĞLAM’ın internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürünün / ürünlerin özellikleri, esaslı niteliklerini, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin tüm temel bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bilgileri anladığını, bu bilgileri kabul ettiğini ve elektronik ortamda satış sözleşmesi yaparak ürün / ürünleri satın almaya onay verdiğini kabul ve teyit eder.

2. Sözleşme konusu ürün / ürünler, ALICININ “Ürünün 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslimine ilişkin” hakkı saklı kalmak şartı ile, ALICI tarafından bildirilen adresteki kişi/kuruluşa, her bir ürün için ALICI’nın teslimat adresinin AĞIRSAĞLAM’a olan uzaklığına, gönderim ile ilgili değişken şartlara bağlı olarak AĞIRSAĞLAM’ın internet sitesinde her bir ürün için belirtilen teslimat süresinde teslim edilir.

3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir. Sözleşme konusu ürünün ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi/kuruluşça hangi sebeple olursa olsun teslim alınmamasından / teslimi kabul etmemesinden AĞIRSAĞLAM sorumlu değildir.

4. AĞIRSAĞLAM, tarafların yaptıkları sözleşme konusu ürünün / ürünlerin sözleşmede belirtilen niteliklere ve özelliklere uygun olarak, ayıpsız, tam(eksiksiz) ve mevcutsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden ALICI’ya karşı sorumludur.

5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının AĞIRSAĞLAM’a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün / ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, AĞIRSAĞLAM ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6. ALICI’ya ait kredi kartının / banka kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini AĞIRSAĞLAM’a ödememesi halinde, Ürünün ALICI’ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 gün içinde, geri gönderim bedeli ALICI’ya ait olmak üzere AĞIRSAĞLAM’a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde tüm nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

7. Garanti belgesi ile satılan ürün / ürünlerin arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için AĞIRSAĞLAM’a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri AĞIRSAĞLAM tarafından karşılanacaktır.

8. AĞIRSAĞLAM, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen her türlü hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya elektronik ya da diğer yollar ile bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün / ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

9. İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanır.

Madde 5 – Cayma Hakkı

Cayma Hakkının Kullanılmasının Şartları:

1. ALICI, sözleşmenin kurulmasından ya da sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden ya da ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü / ürünleri teslim almasından itibaren hiçbir gerekçe göstermeden, hiçbir cezai sorumluluk üstlenmeksizin on dört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir.

2. ALICI cayma süresi olan on dört (14) gün içerisinde AĞIRSAĞLAM’a açık bir şekilde yazılı olarak iletmelidir. Satın almış olduğu ürünü / ürünleri on dört günlük (14) süre içinde AĞIRSAĞLAM’ın işbu sözleşmede belirtilen adresine geri göndermek zorundadır. ALICI malı AĞIRSAĞLAM’a gönderirken kargo teslim tutanağını ve 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için gönderilen faturanın aslını arkasında bulunan iade bölümü eksiksiz olarak doldurulmalı ve imzalandıktan sonra AĞIRSAĞLAM’ın işbu sözleşmede belirtilen adresine göndermelidir.

3. AĞIRSAĞLAM, malı kendisinin geri ALICI’ya yazılı olarak, alacağını bildirmedikçe, ALICI cayma hakkını kullandığı andan itibaren on gün (10) içinde malı AĞIRSAĞLAM ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye / kuruluşa geri göndermek zorundadır

4. AĞIRSAĞLAM, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil ettiği tüm ödemeleri ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak iade etmekle yükümlüdür.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

5. AĞIRSAĞLAM tarafından ALICI’nın özel istekleri veya talepleri uyarınca hazırlanan veya üzerinde değişiklik ya da eklemeler yapılarak kişiye / kuruluşlara özel hale getirilen ürünler, kişiye / kuruluşlara özel hale getirilen spor ya da sporcu ürünleri veya ekipmanları, dergiler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Madde 6 – Mücbir Sebepler

İş bu sözleşmenin akdedildiği tarihte var olmayan ve taraflarca öngörülemeyen, öngörülmesi mümkün olmayan, tarafların hakimiyeti dışında gelişen, vuku bulmasıyla AĞIRSAĞLAM’ın ya da ALICI’nın veya her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da bütünüyle yerine getirmelerini ya da bunları ifa zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (pandemi, salgın hastalıklar, sokağa çıkma yasağı, doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza ..) olarak kabul görülecektir. Mücbir sebebe uğrayan taraf diğer tarafa durumu makul süre içerisinde yazılı olarak bildirecek, mücbir sebebin devam etmesi karşısında tarafların edimlerini yerine getirmemelerinden dolayı, tarafların birbirlerine karşı mücbir sebep / sebepler devam ettiği sürece herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 günden uzun durumunda taraflardan her birinin, karşı tarafa yazılı olarak yapacağı bildirim ile tek taraflı fesih hakkını kullanabileceğini taraflar kabul etmişlerdir.

Madde 7 – Temerrüt Hükümleri

1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nun 123-126. Maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.

2. AĞIRSAĞLAM, sipariş konusu ürün / ürünlerin teslim edilmesinin imkânsızlaştığı ileri sürerek sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, AĞIRSAĞLAM sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.

Madde 8 – Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

1. AĞIRSAĞLAM ve ALICI arasında yapılacak bu sözleşme kapsamında olan her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

2. ALICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda AĞIRSAĞLAM’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında ya da sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, e-maillerin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 9 – Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICININ veya AĞIRSAĞLAM’ın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Başvurular, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikamet ettiği yerdeki hakem heyetine yapılır.

İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilip onaylanmıştır. Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

SATICI                                                                                                           ALICI

Ağırsağlam Bilişim Danışmanlık ve

Ticaret Limited Şirketi


Ağırsağlam Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi Spor Mentorluğu Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

İşbu sözleşme bir tarafta Ağırsağlam Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle “SAĞLAYICI” ya da “AĞIRSAĞLAM” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …. (bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede taraflarca belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak tarafların ortak iradeleriyle kararlaştırılıp bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

 

Sağlayıcı Bilgileri

Ticaret Unvanı          : Ağırsağlam Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi

Adres                          : Altıntepe Mahallesi İstasyon Yolu Sk. No: 3/1 Maltepe/İstanbul

Telefon                       :

E-mail                         : shop@agirsaglam.com

Müşteri Bilgileri

Müşteri                                   :

Adres                          :

Cep Telefonu             :

Sabit Telefon             :

E-mail                         :

 

Madde 2- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusunu, AĞIRSAĞLAM’ın yetkilendirdiği kişi / kişilerce, ağırlık çalışması yapmak için fiziksel ve ruhsal olarak sakıncası olmadığını ilgili doktor / doktorlardan teyit almış olan müşteriye, müşterinin ihtiyaçlarına uygun, ağırlık çalışmasına devamlılığını sağlamak, spor yapma motivasyonunu desteklemek ve arttırmak, ağırlık çalışma performansını üst düzeye çıkarmak veya daha iyi hale getirebilmek için gerekli olan mentorluğu ve danışmanlığı sağlamaktır.

Madde 3 – Verilen Hizmetin Niteliği

1. Hizmetin türü, adetleri ve ücretları ile ilgili bilgiler aşağıdadır. AĞIRSAĞLAM’ın yetkilendirdiği mentor / mentorlar dürüstlük kuralı uyarınca bir spor danışmanından beklenen hizmetleri müşteriye eksiksiz ve ayıpsız olarak ifa ederler.

2. AĞIRSAĞLAM’ın yetkilendirdiği mentor / mentorlar iş bu sözleşmenin bedelinin ödenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde müşteriye ulaşarak sözleşme konusu yükümlülüklerini ifa etmeye başlarlar. AĞIRSAĞLAM’ın yetkilendirdiği mentor / mentorlar sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin ifasını uzaktan(internet, e-mail, whatsapp) gerçekleştireceklerdir.

3. Hizmetin / Hizmetlerin ücretlerin tüm vergiler dahildir. Hizmet / Hizmetlerin Süresi sözleşme kurulduktan itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen süre kadardır. İşbu sözleşme süresinin bitiminden itibaren tarafların örtülü veya açık olarak aralarındaki sözleşme ilişkisine devam etmeleri durumunda sözleşme bir önceki sözleşmenin aynı süresi kadar uzatılır ve taraflarca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe aynı bedel uygulanır.

Madde 4 – Genel Hükümler

1. MÜŞTERİ, AĞIRSAĞLAM ile bu sözleşmeyi kabul etmeden önce spor ve ağırlık çalışması alanında uzman olan doktor / doktorlardan ağırlık çalışması yapamaya engel herhangi bir bedensel veya ruhsal sağlık problemi olmadığının tespitini ve onayını alması koşulu ile işbu sözleşmeyi gerçekleştirir. MÜŞTERİ, işbu sözleşme bedelini ödeyerek taraflar arasında sözleşme kurulması halinde spor ve ağırlık çalışması alanında uzman olan doktor / doktorlardan ağırlık çalışması yapamaya engel herhangi bir bedensel veya ruhsal sağlık problemi olmadığının teyidini ve onayını almış, kabul etmiş ve taahhüt etmiş olmaktadır. Taraflar arasında işbu sözleşme devam ettiği müddetçede hayatın olağan akışı içerisinde müşteri belirli periyotlarla spor ve ağırlık çalışması alanında uzman olan doktor / doktorlardan ağırlık çalışması yapamaya engel herhangi bir bedensel veya ruhsal sağlık problemi olmadığının tespitini ve onayını almayı taahhüt eder. AĞIRSAĞLAM bu onayın alınmamasından, taahhütlerin yerine getirilmemesinden veya bu husustan kaynaklanan doğrudan ya da dolaylı zararlardan müşteriye ya da üçüncü kişilere karşı sorumlu değildir.

2. AĞIRSAĞLAM ile müşteri arasın­daki sözleşmeye dayanan ilişki uyarınca yapılan hizmetin ifası sonucunda belli bir sonuç garanti edilmez ve müşteri ile AĞIRSAĞLAM arasında bir bağımlılık ilişkisinin bulunmaz.

3. AĞIRSAĞLAM’ın atadığı mentor veya mentorler hayatın olağan akışına ve kişisel deneyimlerine göre iş görme borcunu yerine getirecek, bilgi ve becerilerini müşteriye aktaracaktır.

4. MÜŞTERİ, AĞIRSAĞLAM’ın internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan hizmetin / hizmetlerin özellikleri, esaslı niteliklerini, hizmeti alabilmek için gerekli koşulları, KDV dahil satış ücretı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin tüm temel bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bilgileri anladığını, bu bilgileri kabul ettiğini ve elektronik ortamda işbu sözleşmeyi yaparak hizmeti / hizmetleri satın almaya onay verdiğini kabul ve teyit eder.

5. AĞIRSAĞLAM işbu sözleşmenin yükümlülüklerini kendisinin yetkilendirdiği mentor / mentorlar yoluyla ifa eder. Taraflar aksini yazılı olarak kararlaştırmadığı müddetçe, AĞIRSAĞLAM bünyesinde bulunan istediği mentor / mentorları müşteriye işbu sözleşme hükümlerini ifa etmek için yönlendirebilir.

6. AĞIRSAĞLAM, tarafların yaptıkları sözleşme konusu hizmeti / hizmetleri dürüstlük kuralı uyarınca sözleşmede belirtilen niteliklere ve özelliklere uygun olarak, ayıpsız, tam(eksiksiz), MÜŞTERİ’nin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür. Sözleşmede kararlaştırılan edimlerini yerine getiren AĞIRSAĞLAM, istenmeyen sonuçtan sorumlu olmadığı gibi, ücret alacağına da hak kazanır.

7. Sözleşme konusu hizmetin ifa edilmesine başlanması için Müşterinin işbu sözleşme bedelini AĞIRSAĞLAM’a ödemesi zorunludur. Herhangi bir nedenle hizmet / hizmetlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, AĞIRSAĞLAM hizmeti ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8. MÜŞTERİ’ye ait kredi kartının / banka kartının MÜŞTERİ’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini AĞIRSAĞLAM’a ödememesi halinde, derhal AĞIRSAĞLAM tarafından verilen hizmet sonlandırılır.

9. AĞIRSAĞLAM, mücbir sebepler veya hizmeti engelleyen her türlü hastalık, kaza, iletişim hizmetlerinin bölgesel ya ad ulusal çapta kesilmesi, gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti ifa edemez ya da ifa etmeye devam edemezse, durumu MÜŞTERİ’ye elektronik ya da diğer yollar ile bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde MÜŞTERİ hizmeti fesih etme hakkını ya da sözleşme konusu hizmeti / hizmetleri engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarını kullanabilir. MÜŞTERİ’nın hizmeti / hizmetleri fesih etmesi halinde geriye kalan tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

10. AĞIRSAĞLAM işin görülme­si sebebiyle bir zarara uğrarsa, bunun giderilmesini müşteriden talep edebilecektir.

11. İşbu sözleşme, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanır.

Madde 5 – Cayma Hakkı

Cayma Hakkının Kullanılmasının Şartları:

1.  MÜŞTERİ, sözleşmenin kurulmasından ya da sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden ya da MÜŞTERİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü / ürünleri teslim almasından itibaren hiçbir gerekçe göstermeden, hiçbir cezai sorumluluk üstlenmeksizin on dört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir.

2. MÜŞTERİ cayma süresi olan on dört (14) gün içerisinde AĞIRSAĞLAM’a açık bir şekilde yazılı olarak iletmelidir. Satın almış olduğu ürünü / ürünleri on dört günlük (14) süre içinde AĞIRSAĞLAM’ın işbu sözleşmede belirtilen adresine geri göndermek zorundadır. MÜŞTERİ malı AĞIRSAĞLAM’a gönderirken kargo teslim tutanağını ve 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için gönderilen faturanın aslını arkasında bulunan iade bölümü eksiksiz olarak doldurulmalı ve imzalandıktan sonra AĞIRSAĞLAM’ın işbu sözleşmede belirtilen adresine göndermelidir.

3. AĞIRSAĞLAM, malı kendisinin geri MÜŞTERİ’ya yazılı olarak, alacağını bildirmedikçe, MÜŞTERİ cayma hakkını kullandığı andan itibaren on gün (10) içinde malı AĞIRSAĞLAM ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye / kuruluşa geri göndermek zorundadır

4. AĞIRSAĞLAM, MÜŞTERİ’nın cayma hakkını kullandığına dair bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil ettiği tüm ödemeleri MÜŞTERİ’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak iade etmekle yükümlüdür.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler veya Hizmetler:

5. AĞIRSAĞLAM tarafından MÜŞTERİ’nın özel istekleri veya talepleri uyarınca hazırlanan veya üzerinde değişiklik ya da eklemeler yapılarak kişiye / kuruluşlara özel hale getirilen ürünler, kişiye / kuruluşlara özel hale getirilen spor ya da sporcu ürünleri veya ekipmanları, dergiler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, yada ifası gerçekleştirilmiş hizmetler için cayma hakkı kullanılamaz.

Madde 6 – Mücbir Sebepler

İş bu sözleşmenin akdedildiği tarihte var olmayan ve taraflarca öngörülemeyen, öngörülmesi mümkün olmayan, tarafların hakimiyeti dışında gelişen, vuku bulmasıyla AĞIRSAĞLAM’ın ya da MÜŞTERİ’nın veya her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da bütünüyle yerine getirmelerini ya da bunları ifa zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (pandemi, salgın hastalıklar, sokağa çıkma yasağı, doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza ..) olarak kabul görülecektir. Mücbir sebebe uğrayan taraf diğer tarafa durumu makul süre içerisinde bildirecek, mücbir sebebin devam etmesi karşısında tarafların edimlerini yerine getirmemelerinden dolayı, tarafların birbirlerine karşı mücbir sebep / sebepler devam ettiği sürece herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 günden uzun durumunda taraflardan her birinin, karşı tarafa yazılı ya da elektronik olarak yapacağı bildirim ile tek taraflı fesih hakkını kullanabileceğini taraflar kabul etmişlerdir.

Madde 7 – Temerrüt Hükümleri

1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nun 123-126. Maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.

2. AĞIRSAĞLAM, sipariş konusu ürün / ürünlerin teslim edilmesinin imkânsızlaştığı ileri sürerek sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, AĞIRSAĞLAM sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.

Madde 8 – Sözleşmenin Sona Erdirilmesi

1. İşbu özleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça sözleşme, AĞIRSAĞLAM’ın sona ermesi veya müşterinin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden sona ermiş olur.

2. İşbu sözleşmenin belirli süreli olması durumunda cayma hakkı süresi geçtikten itibaren sözleşmeyi haksız olarak süresinden önce sona erdiren müşteri, işbu sözleşme tutarının tamamının AĞIRSAĞLAM’a nakden ve defaten ödenmesinden sorumludur.

3. Sözleşmenin belirsiz süreli olması durumunda AĞIRSAĞLAM veya MÜŞTERİ, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. İşbu sözleşmeyi uygun olmayan zamanda sona erdiren taraf, diğerinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.

4. Taraflar işbu sözleşmeyi çekilmez hale getiren haklı sebepler bulunması durumunda derhal her zaman sonlandırabilirler.

Madde 9 – Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

1. AĞIRSAĞLAM ve MÜŞTERİ arasında yapılacak bu sözleşme kapsamında olan her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

2. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda AĞIRSAĞLAM’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında ya da sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, e-maillerin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 10 – Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile MÜŞTERİNIN veya AĞIRSAĞLAM’ın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Başvurular, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikamet ettiği yerdeki hakem heyetine yapılır.

İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilip onaylanmıştır. Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

SAĞLAYICI                                                                                                  MÜŞTERİ

Ağırsağlam Bilişim Danışmanlık ve

Ticaret Limited Şirketi