Kişisel verilerin işlenmesinde başta anayasanın 20. madde 3. fıkrası kapsamında ve kişilerin temek hak ve özgürlükleri ile özel hayatın gizliliğini korumayı amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Yükümlülüğü ile AĞIRSAĞLAM Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. (“AĞIRSAĞLAM” veya “Şirket”) olarak internet sitemiz vasıtasıyla işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında ilgili kişileri bilgilendirmek istemekteyiz.

İlgili Kişilerin, kişisel verileri işlenirken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 4. madde uyarınca;

– Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

– Doğru ve gerekli durumda güncel olarak,

– Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenerek,

– İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

– İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek,

ve yukarıda sayılan Genel İlkeler kapsamında kişisel verileriniz işlenecektir.

A) Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla “Ağırsağlam Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti.” tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenecektir.

B) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Ağırsağlam Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ile ilişkiniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz; şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun yönetilmesi, satış süreçlerinin planlanması yürütülmesi ve tamamlanması, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, müşteri istek ve/veya şikayetlerinin takibi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek ve planlamak, pazarlama, teklif ve bilgiler sunma, kampanya ve fırsatlardan haberdar etme, reklam, araştırma, faturalandırma, muhasebe, tahsilat işlemleri, şirket içi ve operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin geliştirilmesi, ölçülmesi, denetim, kontrol, iletişim, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, tüketiciler ile yapılan mesafeli satım ve hizmet sözleşmelerinin yapılması, ifası ve kargoların yollanması, kişiye özel antrenman programlarının hazırlanması, kişiye özel yapılan spor danışmanlığının yapılması ve ifası, taraflar arasındaki diğer sözleşmelerin yapılması ve ifası ve amacıyla, Anayasa madde 20, fıkra 3 başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına uygun olarak işlenir.

C) İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçlar İle Kimlere Aktarılacağı

İlgili kişilerin işlediğimiz kişisel verileri, şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla kısıtlı olmak şartıyla iş ortaklarımızla, mevzuat uyarınca yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ile paylaşılabilecektir. İlgili kişilerin işlenen kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak üçüncü taraflara aktarılabilecek, yurtiçinde ve yurt dışında işlenebilecektir.

D) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, elektronik posta, mobil uygulamalar, başvuru formları, faks, çağrı merkezi, taraflar arasında yapılan sözleşmeler, şirket ile yapılan yazılı, sözlü veya elektronik iletişim kanalları gibi yöntemlerle kullanılarak toplanabilecektir.

İşlenen kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • veya açık rızanızın bulunması hukuki sebepleri uyarınca işlenebilecektir.

E) Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları

İlgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde hükmü uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

F) İstekleriniz ve Haklarınız İle İlgili İletişim Adreslerimiz

Yasal haklarınıza yönelik başvuralarınızı ve taleplerinizi bu link üzerinden tıklayarak ulaşabileceğiniz AĞIRSAĞLAM Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.